Aanmelden 

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor een locatie van het Beroepscollege bestaat uit de volgende te nemen stappen:

 • De aanmeldingsprocedure start met het adviesgesprek met u door de leerkracht van groep 8.
 • Op basis van dit advies bepaalt u samen met uw kind de keuze voor de school.
 • U meldt uw kind aan bij de betreffende school.
 • Dit kan door het invullen van het aanmeldformulier (Deze vindt u boven aan de pagina).
 • LET OP: Dit aanmeldformulier is uitsluitend bestemd voor het aanmelden van leerlingen afkomstig van MOVARE-scholen. Neem bij twijfel contact op met uw basisschool. Er zijn namelijk ook basisscholen waarbij de leerkracht van groep 8 het aanmeldingsformulier samen met de ouders en het kind digitaal invult op een speciale website (LDOS). Ook zijn er basisscholen die de ouders voor het aanmelden verwijzen naar de website parkstadscholen.nl .
 • Wanneer u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u van de school een ontvangstbevestiging. LET OP: dit is een bevestiging dat u uw kind heeft aangemeld, dus niét dat uw kind ook daadwerkelijk op de school is geplaatst!
 • De commissie van toelating op de school bekijkt of de aanmeldgegevens compleet zijn.
 • Bij een compleet dossier wordt de aanmelding in behandeling genomen. Mochten er echter stukken ontbreken, dan worden deze bij de betreffende basisschool door ons opgevraagd.
 • Aangemelde dossiers worden door de commissie van toelating beoordeeld. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt uw kind toegelaten. De ouders en de basisschool ontvangen hierover in mei een toelatingsbrief.
 • Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.

Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school dat kan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt uw kind definitief ingeschreven.

 • Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wél kan. Hiervoor heeft de school maximaal 4 weken de tijd. In die periode van 4 weken wordt uw kind tijdelijk geplaatst op de school waar het is aangemeld.
 • Als die andere school een school voor voortgezet speciaal onderwijs is, dient de school waar uw kind is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het Samenwerkingsverband.
 • Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor uw kind te vinden, dan begint de school waar uw kind is aangemeld met het verzorgen van onderwijs. Zodra een passende school is gevonden, moet uw kind daar door u worden aangemeld.
 • Als, om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verkrijgen.
 • Als het Beroepscollege Parkstad Limburg uw kind weigert kunt u hiertegen in beroep gaan door binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het schoolbestuur is dan verplicht om hierop binnen 4 weken te reageren.